Etický kodex

Etický kodex psychoterapeutického povolání vyžaduje odpovědnost psychoterapeuta vůči sobě samému i vůči klientům/pacientům.

 

Etický kodex slouží:

a) jako vodítko k etickému rozhodování a jednání v rámci psychoterapeutické profese

b) k ochraně účastníků psychoterapeutického procesu před neetickým jednáním

c) jako podklad pro řešení stížností.

 

Psychoterapeutické povolání

a)   Psychoterapeutické povolání je pokládáno za samostatnou odbornou profesi v té míře, která odpovídá současné legislativě. Tato profese se zabývá diagnostikou a léčbou psychických poruch a psychického fungování nebo stavů utrpení a používá k tomu odborných psychoterapeutických metod.

b)   Od psychoterapeutů se požaduje, aby používali svou odbornost pro blaho klienta/ pacienta s respektem k jeho důstojnosti, hodnotám a právům.

 

Profesionální kompetence a rozvoj

a) Od psychoterapeutů se požaduje, aby vykonávali svou profesi kompetentně a eticky, aby se zajímali o nové odborné poznatky na poli psychoterapie a průběžně se vzdělávali.

b) Psychoterapeuti by měli ve své praxi využívat pouze takových metod a postupů, pro které mají odborné vzdělání.

 

Mlčenlivost

Psychoterapeuti jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu psychoterapeutického procesu. Totéž se týká výcviku a supervize.

 

Rámec psychoterapie

a) Na počátku psychoterapie je psychoterapeut povinen seznámit pacienta / klienta s postupem a podmínkami léčby (použitá metoda, rozsah a předpokládané trvání léčby, finanční podmínky, mlčenlivost a okolnosti ukončení léčby).

b)   Psychoterapeut a pacient/klient uzavírají svobodně smlouvu o terapeutické spolupráci v rámci platné legislativy.

c)   Psychoterapeut je povinen jednat odpovědně s ohledem na specifickou povahu psychoterapeutického vztahu,  který je postaven na důvěře a jisté míře závislosti. Zneužití tohoto vztahu je porušením profesionální etiky a odpovědnost za ně spočívá výhradně na psychoterapeutovi.

 

Objektivní a pravdivé informace

Informace o léčbě podávané pacientovi či klientovi mají být faktické, objektivní a pravdivé.

Zavádějící a vtíravá inzerce či reklama je neetická.

 

Profesionální vztahy s kolegy

V zájmu blaha pacienta/klienta jsou psychoterapeuti povinni spolupracovat interdisciplinárně se zástupci ostatních odborností. Psychoterapeut přistupuje k ostatním odborníkům a jejich práci s respektem.

 

Psychoterapeutický výzkum

Tyto etické zásady se vztahují i na psychoterapeutický výzkum a odborné publikace.
Zájem pacientů /klientů je i v této oblasti nejvyšší hodnotou.